try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Learn Persian
Learn Persian

Mountain Story

Mountain Story

"A son and his father were walking on the mountains.Suddenly, his son falls, hurts himself and screams: "AAAhhhhhhhhhhh!!!"To his surprise, he hears the voice repeating, somewhere in the mountain:"AAAhhhhhhhhhhh!!!"Curious, he yells: "Who are you?"He receives the answer: "Who are you?"And then he screams to the mountain: "I admire you!"The voice answers: "I admire you!"Angered at the response, he screams: "Coward!"He receives the answer: "Coward!"He looks to his father and asks: "What's going on?"The father smiles and says: "My son, pay attention."Again the man screams: "You are a champion!"The voice answers: "You are a champion!"The boy is surprised, but does not understand.Then the father explains: "People call this ECHO, but really this is LIFE.It gives you back everything you say or do.Our life is simply a reflection of our actions.If you want more love in the world, create more love in your heart.If you want more competence in your team, improve your competence.

This relationship applies to everything, in all aspects of life;Life will give you back everything you have given to it."YOUR LIFE IS NOT A COINCIDENCE. IT'S A REFLECTION OF YOU!"-- Unknown Author
ﻥﺎﺘﺴﻫﻮﻛ ﻥﺎﺘﺳﺍﺩ

ﻛ ﺪﻧﺩﺮﻛ ﻲﻣ ﻱﻭﺭ ﻩﺩﺎﻴﭘ ﻥﺎﺘﺴﻫﻮﻛ ﺭﺩ ﺵﺭﺪﭘ ﺎﺑ ﻩﺍﺮﻤﻫ ﻱﺮﺴﭘﺩﻮﺧ ﺎﻧ ﻭ ﺪﻨﻴﺑ ﻲﻣ ﺐﻴﺳﺁ ﻭ ﺩﺭﻮﺧ ﻲﻣ ﻦﻴﻣﺯ ﻪﺑ ﺮﺴﭘ ﻥﺎﻬﮔﺎﻧ ﻪ ﺪﻧﺯ ﻲﻣ ﺩﺎﻳﺮﻓ ﻩﺎﮔﺁ" :ﻩ ﻩ ﻩ ﻩ ﻩﺁﺁﺁ" ﺩﻮﻨﺷ ﻲﻣ ﻥﺎﺘﺴﻫﻮﻛ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﺟ ﺯﺍ ﺍﺭ ﺭﺍﺮﻜﺗ ﻱﺍﺪﺻ ﺐﺠﻌﺗ ﺎﺑ."ﻩ ﻩ ﻩ ﻩ ﻩﺁﺁﺁ" ﺪﻧﺯ ﻲﻣ ﺩﺎﻳﺮﻓ ،ﻱﻭﺎﻜﺠﻨﻛ ﺎﺑ":؟ﻲﺘﺴﻫ ﻲﻛ ﻮﺗ"

ﺪﻫﺩ ﻲﻣ ﺦﺳﺎﭘ ﺍﺪﺻ":ﻲﺘﺴﻫ ﻲﻛ ﻮﺗ" ﻣ ﺩﺎﻳﺮﻓ ﻥﺎﺘﺴﻫﻮﻛ ﺭﺩ ﺪﻨﻠﺑ ﻱﺍﺪﺻ ﺎﺑ ﺲﭙﺳﺪﻧﺯ ﻲ ":ﻢﻨﻛ ﻲﻣ ﺖﺸﻳﺎﺘﺳ" ﺪﻫﺩ ﻲﻣ ﺦﺳﺎﭘ ﺍﺪﺻ":ﻢﻨﻛ ﻲﻣ ﺖﺸﻳﺎﺘﺳ" ﺪﻧﺯ ﻲﻣ ﺩﺎﻳﺮﻓ ﻭ ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﻲﻧﺎﺒﺼﻋ ﺦﺳﺎﭘ ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ":ﻮﺳﺮﺗ" ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﺖﻓﺎﻳﺭﺩ ﺍﺭ ﺏﺍﻮﺟ":ﻮﺳﺮﺗ" ﺪﺳﺮﭘ ﻲﻣ ﻭ ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﻩﺎﮕﻧ ﺵﺭﺪﭘ ﻪﺑ":؟ﻩﺩﺎﺘﻓﺍ ﻲﻗﺎﻔﺗﺍ ﻪﭼ" ﺖﻔﮔ ﻭ ﺪﻳﺪﻨﺧ ﺭﺪﭘ":ﻩﺪﺑ ﺵﻮﮔ ،ﻡﺮﺴﭘ" ﺪﻧﺯ ﻲﻣ ﺩﺎﻳﺮﻓ ﺭﺪﭘ ﺭﺎﺑ ﻦﻳﺍ" : ﻧﺎﻣﺮﻬﻗ ﻮﺗﻲ " ﺪﻫﺩ ﻲﻣ ﺦﺳﺎﭘ ﺍﺪﺻ" :ﻲﻧﺎﻣﺮﻬﻗ ﻮﺗ" ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻪﺟﻮﺘﻣ ﺎﻣﺍ ،ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﻩﺩﺯ ﺖﻔﮕﺷ ﺮﺴﭘﺩﻮﺷ ﻲﻤﻧ . ﺪﻫﺩ ﻲﻣ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﺭﺪﭘ ﺲﭙﺳ" :ﺖﺴﻴﮔﺪﻧﺯ ﻥﺎﻤﻫ ﻦﻳﺍ ﺎﻣﺍ ،ﺪﻨﻳﻮﮔ ﻲﻣ ﻙﺍﻭﮋﭘ ﻦﻳﺍ ﻪﺑ ﻡﺩﺮﻣ" ﺪﻧﺍﺩﺮﮔ ﻲﻣ ﺮﺑ ﻮﺗ ﻪﺑ ﻲﻳﻮﮔ ﻲﻣ ﺎﻳ ﻲﻫﺩ ﻲﻣ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻪﻛ ﺍﺭ ﻱﺰﻴﭼ ﻥﺎﻤﻫ ﻲﮔﺪﻧﺯ. ﺎﻣ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﺯﺍ ﻲﺑﺎﺗﺯﺎﺑ ﺎﻘﻴﻘﺣ ﺎﻣ ﻲﮔﺪﻧﺯﺖﺳ. ﻦﻳﺮﻓﺎﻴﺑ ﺖﺒﻠﻗ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻱﺮﺘﺸﻴﺑ ﻖﺸﻋ ،ﻲﻫﺍﻮﺧ ﻲﻣ ﻱﺮﺘﺸﻴﺑ ﻖﺸﻋ ﺎﻴﻧﺩ ﺭﺩ ﺮﮔﺍ. ﻲﺘﺴﻫ ﺖﻫﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺮﺘﺸﻴﺑ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻝﺎﺒﻧﺪﺑﺮﮔﺍ.ﺶﺨﺒﺑ ﺩﻮﺒﻬﺑ ﺍﺭ ﺖﺘﻴﻠﺑﺎﻗ. ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﻲﮔﺪﻧﺯ ﻱﺎﻫ ﻪﺒﻨﺟ ﻱ ﻪﻤﻫ ﻭ ﺰﻴﭼ ﻪﻤﻫ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻄﺑﺍﺭ ﻦﻳﺍ. ﺩﺍﺩ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﻮﺗ ﻪﺑ ﻱﺍ ﻩﺩﺍﺩ ﻥﺁ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺍﺭ ﻱﺰﻴﭼ ﺮﻫ ﻲﮔﺪﻧﺯ. ﻴﻧ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻚﻳ ﻮﺗ ﻲﮔﺪﻧﺯﺖﺳﻮﺗ ﺩﻮﺟﻭ ﺯﺍ ﻲﺳﺎﻜﻌﻧﺍ ،ﺖﺴ

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.